کد رنگی مقاومت ها
Resistor
مقاومت الکتریکی چیست؟ | کد رنگ مقاومت مقاومت چیست؟ به هر قطعه یا عنصری که در مقابل عبور جریان الکتریکی از خود مخالفت نشان می دهد مقاومت الکتریکی گفته می شود. مقاومت الکتریکی را با حرف R که از کلمه ...
توسط
تومان
X